Ammattiopetus

_MG_3632

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma

Ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelma on Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitosta sitova virallinen määrittely siitä, millaisia opintoja Tanssialan perustutkintoon sisältyy, mitä opiskelijat suorittavat ja kuinka opiskelijan osaamista arvioidaan.

Yleistä

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitos on järjestänyt toisen asteen ammatillista koulutusta vuodesta 1998 alkaen. Oppilaitoksessa voi suorittaa tanssialan perustutkinnon (180 osp/3 vuotta) tanssijan koulutusohjelmassa, ja opetussuunnitelma noudattaa Opetushallituksen vuonna 2014 hyväksymiä tutkinnon perusteita. Uusi ops on otettu käyttöön 1.8.2015.

Tanssialan perustutkinto tuottaa yleisen jatko-opintokelpoisuuden, joten tutkinnon suorittanut tanssija voi halutessaan jatkaa opintojaan joko tanssin alalla tai muulla valitsemallaan alalla.

Opetussuunnitelman sisältö

Balettioppilaitoksen opetussuunnitelma on oppilaitosta sitova asiakirja, jossa määritellään opintojen järjestämiseen liittyvät asiat. Siinä mm. tarkennetaan opintojen osien tavoitteet ja sisällöt. Opetussuunnitelma luo toimintakehykset myös opiskelija-arvioinnille, oppilaitosarvioinnille, henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmien laatimiselle sekä aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiselle.

Tanssialan perustutkinnon voi Balettioppilaitoksessa suorittaa myös näyttötutkintona, ja oppilaitos järjestää näyttötutkintoon valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä riippumatta siitä, onko osaaminen kertynyt työkokemuksen, opintojen tai muun toiminnan kautta, Katso lisätiedot kohdasta, Kuinka hakea.

Uusi ops on otettu käyttöön! Lataa tästä

Tanssialan perustutkinto (180 osp) Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksessa

AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, 135 osp

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp.

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

1. Tanssijan työhön valmistautuminen 40 osp

2. Tanssijan työssä toimiminen 50 osp

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

3. Kehonhallinta tanssijan työssä 15 osp

4. Tanssiohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen 15 osp

5. Paikallisesti tarjottavat tanssialan tutkinnon osat/

Tanssitekniikan harjoitteleminen  15 osp

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (YHTEISET OPINNOT),

35 osp

Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp

Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 9 osp

Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 8 osp

Sosiaalinen ja kulttuurinen osaaminen 7 osp

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT, 10 osp

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT voivat sisältää esim. klassista balettia, repertuaari- ja variaatio-opintoja ym. tanssiaineita. Vapaasti valittavat opinnot voivat sisältää myös lukioaineita/yhteiset tutkinnon osat.

Opintoihin sisältyy työssäoppimista vähintään 30 osp. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä.

Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta

YHTEISET TUTKINNON OSAT 35 osp

Näitä ovat mm. äidinkieli, vieraat kielet, matematiikka, terveystieto.  Balettioppilaitos toimii yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa yhteisten aineiden opintojen järjestämiseksi.  Opiskelijat voivat suorittaa kaksoistutkinnon: mahdollisuus ylioppilastutkinnon tekemiseen ammatillisen perustutkinnon yhteydessä. Tarkemmat sisältökuvaukset on luettavissa: ops 2015.

Ammatilliset opinnot

Balettioppilaitoksen ammatillisen koulutuksen opintojen perusta ovat klassisen baletin opinnot. Ne voidaan painottaa klassisen baletin tai nykybaletin ja -tanssin mukaisesti. Tutkintoon sisältyy runsaasti työssäoppimista, musiikkia ja muita tanssilajeja sekä kehonhuoltoa, ilmaisuvalmiuksia  ja tanssin historiaa.

Tärkeä osa opintoja on produktiotyö, joka suoritetaan työssäoppien joko Suomen Kansallisbaletissa, oppilaitoksen omissa produktioissa tai muissa ammattiryhmissä ja –teattereissa. Opintoihin sisältyy myös vapaasti valittavia opintoja, joina oppilaitos järjestää balettia sekä repertuaari- ja variaatio-opetusta. Vapaasti valittavia opintoja voi opiskelija suorittaa myös muissa oppilaitoksissa, opiskelijavaihdon kautta tai työelämässä toimien.

KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT

1. Tanssijan työhön valmistautuminen 40 osp

Opiskelija harjoittelee tanssitekniikoita ja kehittää tanssillista ilmaisuaan. Hän oppii perustietoja kehonhuollosta, tanssin historiasta, musiikista sekä improvisaatiosta ja kompositiosta. Ammattiosaamisen näytössä balettia painottava opiskelija harjoittelee ja esittää vähintään kaksi klassisen baletin ohjelmistoon kuuluvaa variaatiota. Nykytanssia painottava harjoittelee ja esittää nykybaletin tai -tanssin ohjelmistoon kuuluvan teoksen.

2. Tanssijan työssä toimiminen 50 osp

Opiskelija harjoittelee hänelle laaditun painotuksen mukaisesti joko klassisen baletin tai nykybaletin ja -tanssin tekniikkaa ja käyttää sitä esiintyessään. Hän oppii laatimaan omia liikesommitelmia ja syventää kehonhuollon, tanssin historian ja musiikin osaamistaan. Hän hallitsee perustiedot tanssin tuotantotehtävistä ja oman osaamisensa markkinoinnista. Hän valmistaa päättötyönään portfoliokansion, johon sisältyy kirjallinen osio. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu uuden tai olemassa olevan teoksen harjoitusprosessiin ja esittää sen.

KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT

1. Kehonhallinta tanssijan työssä 15 osp

Opiskelija harjoittelee tanssitekniikoita, osaa soveltaa kehollista osaamistaan monipuolisesti, tuntee ja käyttää työssään kehonhuoltotekniikoita sekä ylläpitää ja kehittää kehonhallintaansa. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija on mukana harjoituksissa ja/tai esityksessä, joka edellyttää  kehonhallinnan ja tanssitekniikan osaamista.

2. Tanssiohjelmiston harjoitteleminen ja esittäminen 15 osp

Opiskelija toimii tanssijana erilaisissa tanssiproduktioissa. Hän oppii tunnistamaan tanssin ohjelmistoon kuuluvia teoksia, eri koreografien tyylejä ja tanssin historiallisia aikakausia. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu teoksen harjoitusprosessiin ja esittää sen.

3. Paikallisesti tarjottavat tanssialan tutkinnon osat / Tanssitekniikan harjoitteleminen 15 osp

Opiskelija harjoittelee ja syventää hänelle laaditun painotuksen mukaisesti tanssijan työn edellyttämiä tanssitekniikoita kuten balettia, pas de deux’tä / partnerointia ja kontakti-improvisaatiota, karakteritanssia, nyky-, jazz- ja seuratansseja sekä etnisiä tansseja. Ammattiosaamisen näytössä opiskelija osallistuu tanssiteknistä osaamista edellyttävälle tekniikkatunnille, joka rakenteeltaan ja sisällöltään vastaa ammattitanssijan työhön kuuluvaa treenituntia.

Työssäoppiminen

Tanssijan tutkinnosta 30 osp suoritetaan työssäoppien. Balettioppilaitoksessa työssäoppimisessa korostuvat seuraavat opintojen tavoitteet:

  • Opiskelija osallistuu taiteelliseen työhön luovana ja omaa taiteilijuuttaan rohkeasti hyödyntävänä ja riittävät tanssitekniset valmiudet omaavana ammattilaisena.
  • Opiskelija tunnistaa esiintymistilanteeseen liittyvät taiteelliset ja käytännölliset haasteet ja osaa vastata niihin.
  • Opiskelija osaa toimia taiteellisen työyhteisön jäsenenä yhteistyössä työyhteisön muiden jäsenten kanssa (mm. koreografi, ohjaaja, tanssijat, näyttelijät, tekninen henkilökunta).

Näihin tavoitteisiin kiteytyy työelämän edellyttämä tanssijan ammattitaito, ja niihin tähtääviä valmiuksia opiskelija harjoittelee sekä oppilaitoksen järjestämässä opetuksessa että työssäoppimisjaksoillaan. Ammattimaisen esiintyvän ryhmän jäsenenä toimimista on luonnollisesti selkeintä harjoitella toimimalla tanssijana tällaisessa ryhmässä, mutta esimerkiksi esiintymistilanteisiin voi harjaantua myös oppilaitoksen omien produktioiden ja esitysten yhteydessä. Omat produktiot tarjoavat opiskelijalle myös erinomaisia mahdollisuuksia etsiä omaa taiteilijuuttaan ja kokeilla teknisten taitojensa kantavuutta.

Toiminta-ajatus ja arvot

Suomen Kansallisoopperan balettioppilaitoksen järjestämä ammatillinen koulutus tuottaa laaja-alaisten perusvalmiuksien lisäksi erikoistuneemman osaamisen klassisessa baletissa ja sen vaatimissa työtehtävissä. Koska kyseessä on toisen asteen nuorisotutkinto, koulutuksen tehtävänä on antaa laaja ammattisivistys, jossa yhdistyvät vahva tanssijan ammattitaito ja yleissivistys.

Balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen Kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin. Oppilaitos noudattaa toiminnassaan ylläpitäjänsä Suomen Kansallisoopperan arvoja, joita ovat korkea taiteellinen laatu, yhteistyö ja vastuullisuus.

Arviointi

Arvioinnin tavoitteena on tukea opiskelijan oppimista ja kasvua sekä vahvistaa myönteistä minäkuvaa ja motivaatiota. Balettioppilaitoksessa opiskelija saa palautetta oppimisestaan sekä oppimisprosessin aikana että opintojakson päättyessä. Tavoitteena on, että opiskelija tietää, mitä häneltä ammatti-ihmisenä odotetaan, ja että hän saa välitöntä, rehellistä ja yksityiskohtaista palautetta edistymisestään. Opiskelijan osaamista verrataan opetussuunnitelman mukaisiin tavoitteisiin ja kriteereihin, joita sovelletaan jokaisen opiskelijan osalta yhdenmukaisesti. Opiskelijan valmiutta itsearviointiin kehitetään ja tuetaan opintojen aikana.

Arviointiasteikko

Arvioinnissa noudatetaan asteikkoa tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3,  Kiitettävä osaamisen taso edellyttää opiskelijalta työtehtävien hallinnan lisäksi muun muassa kykyä toimia aktiivisesti ja kannustavasti erilaisissa tilanteissa ja ryhmissä, omatoimisuutta ja kykyä kehittää ja arvioida omaa työskentelyään monipuolisesti. Tarkemmin arvosanojen edellyttämä osaaminen määritellään jokaisen opintojen osan yhteydessä. Opetussuunnitelma sisältää myös aiemmin hankitun osaamisen tunnustamiseen sekä ammattiosaamisen näyttöihin liittyviä ohjeita ja määräyksiä.