Skip to content

koulutus

Kuinka hakea?

Tältä sivulta löydät hakuohjeet sekä aikataulut Balettioppilaitoksen eri opetusasteille sekä ammatilliseen koulutukseen.

alkuopetus (b1–b2)

Seuraava alkuopetuksen (vuosina 2016 ja 2017 syntyneet tanssijat) valintakoeinfo järjestetään 9.4.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Valintakoe järjestetään 27.4.2024 klo 9 alkaen Balettioppilaitoksen toimitiloissa. Hakukaavake tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 19.4.2024 mennessä. Opetus alkaa syyskuussa.

Valintakokeessa arvioidaan oppilaan liikunnallisia ja tanssillisia valmiuksia, motorisia kykyjä sekä valmiutta toimia ryhmässä. Fyysisiä valmiuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Tarkemmat ohjeet lähetetään postitse kokeeseen ilmoittautuneille. Oppilaan opiskeluoikeus alkuopetuksen luokilla vahvistuu enintään yhden lukukauden mittaisen koeajan jälkeen. Tytöille ja pojille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään omat opetusryhmät.

ala-aste (B3b6)

Seuraava ala-asteen koulutuksen (syksyllä 2024 peruskoulun 3.–6.-luokan aloittavat tanssijat) valintakoeinfo järjestetään 21.3.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Kaksivaiheinen valintakoe toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 18.4.2024. Hakukaavake tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 28.3.2024 mennessä. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen hakemusten perusteella. Tytöille ja pojille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omat opetusryhmät.

Välipyrkiminen ala-asteen muille luokille

Ala-asteen muille luokille (B4–B6) järjestetään ns. väliluokalle pyrkiminen aina tammikuussa ja elokuussa mikäli ryhmissä on tilaa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edellisen syyslukukauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen puolestaan edellisen kevätlukukauden loppuun mennessä. Väliluokalle pyrkijät osallistuvat ko. balettiluokan toimintaan vähintään yhden viikon ajan.  Ala-asteen välipyrkimiseen saattaa myös sisältyä fysioterapeutin tarkastus.

Väliluokalle pyrkijän hakulomake löytyy sivulta Lomakkeet.

Valintakokeessa ala-asteen 3. luokalle hyväksytyllä oppilaalla on oikeus osallistua baletinopetukseen 6. luokan loppuun saakka.

nuorisoaste (B7b9)

Seuraava nuorisoasteen koulutuksen (syksyllä 2024 peruskoulun yläasteen 7.–9.-luokan aloittavat tanssijat) valintakoeinfo järjestetään 31.1.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta.  Kaksivaiheinen valintakoe toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 14.–15.3.2024. Hakukaavake tulee toimittaa Balettioppilaitoksen toimistoon 16.2.2024 mennessä. Hakijat kutsutaan valintakokeeseen hakemusten perusteella.

Balettioppilaitoksen nuorisoasteen valintakokeeseen voi osallistua n. 12–15-vuotias tanssinharrastaja. Oppilaalta edellytetään balettitekniikan perustaitojen hallintaa, liikkeen ja musiikin keskinäisen suhteen ymmärtämistä, hyvää liikekoordinaatiota sekä alalle soveltuvuutta. Fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Oppilaitokseen haetaan lomakkeella, jonka voi ladata sivulta Lomakkeet. Liitteenä tulee olla jäljennös peruskoulun 6. luokan lukuvuositodistuksesta tai 6. luokan viimeisimmästä väliarvioinnista sekä todistukset tanssiopinnoista. Balettioppilaitoksen omien oppilaiden ei tarvitse toimittaa todistuksia tanssiharrastuksesta. Lisäksi hakija laatii noin sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hän kertoo itsestään, tanssiharrastuksestaan sekä toiveistaan ja tavoitteistaan tanssin alalla.

Hakemukset on toimitettava Balettioppilaitokseen määräaikaan mennessä osoitteeseen Helsinginkatu 58, 00251 Helsinki.

Hakemusten perusteella valitaan osallistujat valintakokeisiin, jotka järjestetään Balettioppilaitoksen tiloissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeitse kokeisiin valituille.

Väliluokille pyrkiminen

Nuorisoasteen väliluokille voi pyrkiä joko tammikuussa tai elokuussa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edeltävän syyskauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen edeltävän kevätkauden loppuun mennessä.

Välipyrkimisen kautta oppilaitokseen valituksi tulleella nuorisoasteen oppilaalla on vuoden mittainen koeaika, mikäli oppilas tulee 7., 8. tai 9. luokalle elokuun haussa. Puolen vuoden koeaikaa sovelletaan, mikäli oppilas tulee em. luokille tammikuun haussa.

ammatillinen koulutus

Ammatillisen koulutuksen seuraava valintakoeinfo järjestetään 28.2.2024 klo 17 ZOOM-yhteyden avulla. Linkki infoon julkaistaan Balettioppilaitoksen nettisivuilla päivää ennen tilaisuutta. Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa (www.opintopolku.fi) 19.3.2024 mennessä. Lisäksi hakijan tulee täyttää sivuillamme oleva ilmoittautumislomake ja toimittaa se siinä mainittuine liitteineen Balettioppilaitokselle 19.3.2024 mennessä. Opiskelijavalinnat tehdään soveltuvuuskokeen/koetanssin perusteella, jotka toteutetaan Balettioppilaitoksen tiloissa 7.–8.5.2024.

Balettioppilaitoksessa ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelman painotuksena on klassinen baletti. Ammatilliseen koulutuksen valintakriteereitä ovat riittävät tanssitekniset ja ilmaisulliset valmiudet, fyysinen soveltuvuus sekä alalle koulutettavuus.

Oppilaitokseen haetaan yhteishaussa tai ympärivuotisen jatkuvan haun kautta.

Hakijan tulee täyttää Balettioppilaitoksen oma hakulomake ja toimittaa siinä mainitut liitteet Balettioppilaitokseen hakuajan aikana. Opetuskieli Balettioppilaitoksessa on suomi.

Mikäli opiskelija on kiinnostunut hakemaan Balettioppilaitoksen opiskelijaksi ympärivuotisen jatkuvan haun kautta, tulee hänen olla ensisijaisesti yhteydessä oppilaitoksen rehtoriin. Rehtori kertoo hakumahdollisuuksista ja kartoittaa yhdessä hakijan kanssa opintojen onnistumisen mahdollisuudet. Kaikki Balettioppilaitoksen opiskelijat valitaan koulutukseen koetanssin/pääsykokeen kautta.

katso myös