Skip to Content

Suomen kansallisoopperan ja –baletin balettioppilaitos on valtakunnallinen klassisen baletin opetukseen erikoistunut oppilaitos, joka antaa korkeatasoista ja monipuolista taiteen perusopetuksen sekä tanssitaiteilijan ammattiin tähtäävää koulutusta niin Suomen kansallisbaletin kuin muun suomalaisen ja kansainvälisen tanssitaiteen tarpeisiin, kantaen vastuun valtakunnallisesta erityistehtävästään klassisen baletin kouluttajana sekä baletin perinteen ylläpitäjänä ja edelleen kehittäjänä.

Toiminta-ajatus

Balettioppilaitoksen alkuopetusta, ala-astetta ja nuorisoastetta koskeva opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin taiteenperusopetuksen tanssin laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (838/011/2002) sekä lakiin taiteen perusopetuksesta (L 633/1998, 5 § 1 mom., A813/1998, 1 §).

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on osa Suomen virallista koulutusjärjestelmää, ja sen opetus on julkista ja avointa. Balettioppilaitos on myös osa Suomen kansallisoopperaa, ja oppilaitos noudattaa toiminnassaan yhtenevää arvoperustaa ylläpitäjänsä kanssa.

Arvot

Korkea taiteellinen laatu

Suomen kansallisoopperan ja -baletin balettioppilaitos on maamme johtava klassisen baletin oppilaitos, jolla on erityistehtävä tanssikoulutuksen kentällä maassamme. Ainoana balettiin keskittyneenä oppilaitoksena Suomessa se samanaikaisesti sekä pitää yllä, jatkaa että edelleen kehittää suomalaisen baletin perinnettä. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi oppilaitos on tietoinen niin pedagogiikan kuin muunkin yhteiskuntaelämän kehityksestä sekä erilaisten muutosten vaikutuksesta baletin tekniikkaan, ilmaisuun ja opettamiseen. Kansainvälisten yhteyksien ylläpito edesauttaa myös kansallisen perinteemme kehittämistä ja arviointia.

Yhteistyö

Balettioppilaitoksen ylläpitäjä on Suomen kansallisoopperan ja -baletin säätiö. Oppilaitoksen ulkopuolisista sidosryhmistä tärkeimmät yhteistyökumppanit ovat Suomen kansallisbaletti, opetusviranomaiset, tanssin perusopetuksen ja ammattikoulutuksen toimijat sekä oppilaiden vanhemmat ja huoltajat. Oppilaitoksella voi olla yhteistyötä myös muiden tahojen kuten esim. yrityselämän kanssa.

Oppilaitoksen henkilökunta noudattaa yhteisesti sovittuja toiminnan pelisääntöjä ja opetussuunnitelmaa, jotka tukevat oppilaiden taiteellista kehittymistä sekä ylläpitävät yhdessä tekemisen ilmapiiriä oppilaitoksessa. Oppilaan kasvu tanssijaksi on vuosien tulos, johon vaikuttavat monet eri henkilöt.

Oppilaitos pyrkii toiminnallaan kasvattamaan oppilaita yhteistyöhön ja taiteidenvälisyyteen, sillä näyttämöteos on aina eri alojen ammattilaisten osaamisen summa.

Vastuullisuus

Henkilökunta toimii vastuullisesti voimassaolevan opetussuunnitelman tavoitteiden ja arvojen mukaisesti. Vastuullisen työilmapiirin näkökulmana on ”miten onnistumme paremmin yhdessä”.

Oppilaan tai oppilaitoksen henkilökuntaan kuuluvan työntekijän työn laatua ja toimintatapoja käsitellään rakentavasti. Avoimuus on turvallisuutta tuoda esiin yhteisissä tilanteissa itseä koskettavia asioita sekä luottamusta aiheiden asialliseen käsittelyyn.

Vastuullisuus Balettioppilaitoksessa toteutuu myös oppilaslähtöisenä toiminnan suunnitteluna, johon sisältyy vastuu sekä oppilaiden taiteellisesta kehityksestä että vastuu heidän henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistaan oppilaitoksen sisällä.

Käytämme oppilaitoksen resursseja vastuullisesti. Jokainen työntekijä on omalta osaltaan vastuussa hyvän työilmapiirin ylläpitämisestä. Jokainen tuntee vastuunsa oppilaitoksen tilojen järjestyksestä, turvallisuudesta ja siisteydestä.

Alkuopetus B1-2

Balettioppilaitos järjestää balettiin orientoivaa  alkuopetusta 7–8-vuotiaille lapsille. Opetuksen tavoitteena on pohjan luominen myöhempiä tanssiopintoja ja balettia varten. Opinnoissa pyritään perusliikunnan ja leikin kautta kehittämään oppilaan liikunnallisuutta, ketteryyttä, fyysisiä valmiuksia ja musikaalisuutta. Tavoitteena on myös tukea lapsen myönteistä minäkuvaa ja itsetuntoa sekä antaa valmiuksia toimia ryhmässä. Alkuopetus antaa hyvät valmiudet pyrkiä Balettioppilaitoksen ala-asteen tanssiopintoihin.

Ala-aste B3-6

Balettioppilaitoksessa baletin valmistavan (B3) ja kolmen ensimmäisen balettiluokan (B4-6) opinnot tapahtuvat pääsääntöisesti iltapäivisin tai iltaisin koulupäivän jälkeen. Tanssia ala-asteen 3. luokkalaisilla on noin neljä kertaa viikossa, useimmiten 60-90 min kerrallaan. Aluksi vahvistetaan perusliikunnallisia valmiuksia mm. voimistelun ja akrobatian avulla sekä tutustutaan baletin alkeisiin. Intensiivisempi baletinopetus alkaa 4. luokalla.

Nuorisoaste B7-9

Nuorisoasteen koulutus kestää kolme vuotta. Nuorisoasteen päätteeksi suoritetaan Balettioppilaitoksen taiteen laajan perusopetuksen syventävien opintojen päättötutkinto. Tavoitteena on antaa valmiudet pyrkiä klassisen baletin ammatilliseen koulutukseen. Nuorisoasteen oppilailla on päivittäin balettitunti  iltapäivisin koulupäivän jälkeen. Baletin tekniikkatunnin lisäksi oppilaat harjoittelevat balettirepertuaari- ja pas de deux -työskentelyä; opetussuunnitelmaan sisältyy myös kehonhuoltoa ja muiden tanssilajien opetusta. Oppilaat esiintyvät oppilaitoksen omissa näytöksissä ja osallistuvat mahdollisuuksien mukaan myös Kansallisbaletin näytöksiin. Nuorisoasteen oppilaat voivat käydä haluamassaan yläasteen koulussa.