Skip to Content

Kuinka hakea?

Alkuopetuksen, B1-B2 (v. 2011 ja 2012 syntyneet tanssijat), valintakoeinfo on lauantaina 6.4.2019 oppilaitoksen Avoimien Ovien yhteydessä. Valintakoe on lauantaina 4.5.2019. Ilmoittautumiset 15.4.2019 mennessä. Opetus alkaa syyskuussa viikolla 36.

Ala-asteen kolmannen luokan, B3  (syksyllä 2019 peruskoulun 3. luokan aloittavat tanssijat), valintakoeinfo on lauantaina 30.3.2019 oppilaitoksen Avoimien Ovien yhteydessä. Kaksivaiheinen valintakoe on 24. – 25.4.2019. Ilmoittautumiset 8.4.2019 mennessä.

Nuorisoasteen koulutuksen, B7-B9 (syksyllä 2019 peruskoulun yläasteen aloittavat tanssijat), valintakoeinfo on Balettioppilaitoksella  tiistaina 20.11.2018 klo 17. Kaksivaiheinen valintakoe on 23. – 24.1.2019. Ilmoittautumiset 7.1.2019 mennessä.

Ala- ja nuorisoasteen väliluokille pyrkiminen järjestetään tammikuussa ja elokuussa, mikäli luokilla on tilaa. Elokuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua toukokuun aikana ja tammikuun välipyrkimiseen joulukuun aikana.

HUOM! Lomakkeet-linkistä löydät jokaiselle koulutusasteelle tarkoitetun valintakoelomakkeen.

Ammatillisen koulutuksen valintakoeinfo on Balettioppilaitoksella 2.3.2019. Koulutukseen haetaan valtakunnallisessa yhteishaussa (www.opintopolku.fi) 19.2. – 12.3.2019. Lisäksi hakijan tulee täyttää sivuillamme oleva ilmoittautumislomake ja toimittaa se siinä mainittuine liitteineen Balettioppilaitokselle 12.3.2019 mennessä. Opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella. Kaksivaiheinen valintakoe on 8. – 9.5.2019. Opetussuunnitelman painotus on klassinen baletti.

Näyttötutkintoon (aikuisille suunnattuun) valmistavaan vuoden mittaiseen koulutukseen pyritään ammatillisen koulutuksen valintakokeen yhteydessä. Kokeeseen ilmoittaudutaan lomakkeet-linkistä saatavalla valintakoelomakkeella.

Näyttötutkinto on mahdollista suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta. Näyttötutkinto on erityisesti aikuisille suunniteltu joustava tutkinnon suorittamistapa, jossa periaatteena on asiakaslähtöisyys. Näyttötutkinnoissa ammattitaito osoitetaan työelämässä, esim. Kansallisoopperan-, kansallisbaletin produktioissa tai ammattiteattereissa järjestettävissä tutkintotilaisuuksissa.

Alkuopetus (B1-2)

Valintakokeessa arvioidaan oppilaan liikunnallisia ja tanssillisia valmiuksia, motorisia kykyjä sekä valmiutta toimia ryhmässä. Fyysisiä valmiuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Tarkemmat ohjeet  lähetetään postitse kokeeseen ilmoittautuneille. Oppilaan opiskeluoikeus alkuopetuksen luokilla vahvistuu enintään yhden lukukauden mittaisen koeajan jälkeen. Tytöille ja pojille pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään omat opetusryhmät.

Ala-aste (B3-6)

Ala-aste (B3-6)

Tytöille ja pojille pyritään järjestämään mahdollisuuksien mukaan omat opetusryhmät.

VÄLIPYRKIMINEN ALA-ASTEEN MUILLE LUOKILLE

Ala-asteen muille luokille (B4-B6) järjestetään ns. väliluokalle pyrkiminen aina tammikuussa ja elokuussa mikäli ryhmissä on tilaa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edellisen syyslukukauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen puolestaan edellisen kevätlukukauden loppuun mennessä. Väliluokalle pyrkijät osallistuvat ko. balettiluokan toimintaan vähintään yhden viikon ajan.  Ala-asteen välipyrkimiseen saattaa myös sisältyä fysioterapeutin tarkastus.

Väliluokalle pyrkijän hakulomake on saataville os. Lomakkeet

Valintakokeessa ala-asteen 3. luokalle hyväksytyllä oppilaalla on oikeus osallistua baletinopetukseen 4. luokan loppuun saakka. Oppilas voi halutessaan osallistua 4. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden ala-asteen 5. ja 6. luokille.

Mikäli oppilas valitaan ala-asteen 3. luokalle välipyrkimisen kautta, hänellä on oikeus osallistua baletinopetukseen 4. luokan loppuun saakka ja halutessaan osallistua sisäiseen karsintaan. Mikäli oppilas on valittu välipyrkimisen kautta ala-asteen 5. luokalle, on hänellä oikeus osallistua baletinopetukseen aina 6. luokan loppuun saakka.

Nuorisoaste (B7-9)

Balettioppilaitoksen nuorisoasteen valintakokeeseen voi osallistua n. 12-15 vuotias tanssinharrastaja. Oppilaalta edellytetään balettitekniikan perustaitojen hallintaa, liikkeen ja musiikin keskinäisen suhteen ymmärtämistä, hyvää liikekoordinaatiota sekä alalle soveltuvuutta. Fyysisiä ominaisuuksia tarkastellaan valintakokeessa erikseen.

Oppilaitokseen haetaan lomakkeella, jonka saa lomakkeet-linkistä. Liitteenä tulee olla jäljennös peruskoulun 6. lk:n lukuvuositodistuksesta tai 6. lk:n viimeisimmästä väliarvioinnista sekä todistukset tanssiopinnoista. Balettioppilaitoksen omien oppilaiden ei tarvitse toimittaa todistuksia tanssiharrastuksesta. Lisäksi hakija laatii noin sivun mittaisen kirjoitelman, jossa hän kertoo itsestään, tanssiharrastuksestaan sekä toiveistaan ja tavoitteistaan tanssin alalla.

Hakemukset on toimitettava Balettioppilaitokseen määräaikaan mennessä os. Kaikukatu 4 A, 3 krs 00530 Helsinki.

Hakemusten perusteella valitaan osallistujat valintakokeisiin, jotka järjestetään Balettioppilaitoksen tiloissa. Tarkemmat ohjeet lähetetään kirjeitse kokeisiin valituille.

Valintakokeessa nuorisoasteen 7. luokalle hyväksytty oppilas voi halutessaan osallistua 7. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden nuorisoasteen 8. ja 9. luokille.

Nuorisoasteen väliluokille voi pyrkiä joko tammikuussa tai elokuussa. Tammikuun välipyrkimiseen tulee ilmoittautua edeltävän syyskauden loppuun mennessä ja elokuun välipyrkimiseen edeltävän kevätkauden loppuun mennessä.Valintakokeessa nuorisoasteen 7. luokalle hyväksytty oppilas voi halutessaan osallistua 7. luokan keväällä järjestettävään sisäiseen karsintaan, jonka jälkeen hän saa opinto-oikeuden nuorisoasteen 8. ja 9. luokille.

Välipyrkimisen kautta oppilaitokseen valituksi tulleella nuorisoasteen oppilaalla on vuoden mittainen koeaika, mikäli oppilas tulee 7., 8. tai 9. luokalle elokuun haussa. Puolen vuoden koeaikaa sovelletaan, mikäli oppilas tulee em. luokille tammikuun haussa.

Ammatillinen koulutus

Balettioppilaitoksessa ammatillisen koulutuksen tanssinopinnot painottuvat pääsääntöisesti klassiseen balettiin.

Ammatilliseen koulutuksen valintakriteereitä ovat riittävät tanssitekniset ja ilmaisulliset valmiudet, fyysinen soveltuvuus sekä alalle koulutettavuus.

Oppilaitokseen haetaan yhteishaussa.

Lisäksi hakijan tulee täyttää Balettioppilaitoksen oma hakulomake ja toimittaa siinä mainitut liitteet Balettioppilaitokseen hakuajan aikana (löytyy lomakkeet-sivulta).

Opetuskieli Balettioppilaitoksessa on suomi.

Näyttötutkinto

Näyttötutkinto soveltuu erityisesti tanssin alalla jo toimiville aikuisille henkilöille, jotka  haluavat esimerkiksi työelämässä hankitun ammattitaitonsa näyttämällä suorittaa tanssijan tutkinnon.

Näyttötutkintoon valmistavasta vuoden mittaisesta koulutuksesta kiinnostuneiden tulee osallistua ammatillisen koulutuksen valintakokeeseen tai täydentävään hakuun. Näyttötutkinto ei ole mukana yhteishaussa. Vapaamuotoinen hakemus sekä lomakkeet-sivulla oleva hakulomake lähetetään yhteishaun aikataulun mukaan suoraan oppilaitokselle.

Mikäli tanssija on kiinnostunut suorittamaan aikuisille suunnatun näyttötutkinnon ilman osallistumista valmistavaan koulutukseen, tulee hänen ottaa suoraan yhteyttä Balettioppilaitoksen rehtoriin, esim. sähköpostiviestillä. Viimeinen ilmoittautumispäivä lukuvuonna mahdollisesti järjestettäviin tutkintotilaisuuksiin on alkaneen lukuvuoden syyskuun viimeinen päivä. Jokaisen hakijan kanssa tarkastellaan hakijan tilanne mm. haastattelussa, onko näyttötutkinto soveltuva hänelle. Hakija tuo sovittuun haastatteluun mukanaan työ- ja opintotodistukset, sekä mahdolliset suositukset. Hakija lähettää CV:n rehtorille ennen haastattelua sähköpostiin: satu.ristlakki[at]opera.fi.